سیستم مدیریت داروخانه و ویزیت آنلاین

سیستم به گونه ایی طراحی و تولید گردیده است که شامل موارد : مدیریت داروخانه، مدیریت قیمت وزارت خانه، ویزیت آنلاین ، پرونده الکترونیک بیمار می باشد

کشور اجرا شده :

عراق

تاریخ:

فروردین ماه 1400

دسته بندی:

سیستم پزشکی